Wannan ɓangare na shafin yanar gizo ya hada ayyukan da Tarbiyya Tatali ta yi a can wadanda aka kammala ko kuma aka tsaida su a yanzu.

Babban dalilai na ƙin ci gaba da aikace-aikace su ne: